top of page

CAR Özel Şartları

CAR Özel Şartları' na (İnşaat Bütün Tehlikeler Sigortası Özel Şartları) aşağıdan ulaşabilirsiniz.

CAR ÖZEL ŞARTLARI : 

KLOZ NO: 001 GREV, LOKAVT, KARGAŞALIK, HALK HAREKETLERİ TEMİNATI Bu kloz ile , poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak ve taraflarca üzerinde anlaşmaya varılmış ek primin sigorta ettiren tarafından sigortacıya ödenmesi koşuluyla teminatın ; Grev, Lokavt, Kargaşalık , Halk hareketleri sonucu sigortalı nesneler üzerinde doğrudan doğruya oluşacak kayıp ve zararları , aşağıda belirtilen Özel Şartlar ve İstisna Hükümleri çerçevesinde kapsayacak şekilde genişletilmesi kararlaştırılmıştır. İşbu klozda yer alan Grev, Lokavt, Kargaşalık , Halk hareketleri rizikolarının tanımı , kapsamı ve gerçekleşme koşulları aşağıda belirtilmiştir. :

 

1) Bir kimsenin başkaları ile birlikte , grev veya lokavt ile ilgili olsun veya olmasın ve aşağıda Özel Şartlar Md.2’de yer alan eylemler kapsam ve niteliğinde olmayan , toplum huzurunu bozacak , kargaşalık ve ayaklanma gibi eylemler sonucu ortaya çıkacak kayıp ve zararlar ,

2) Yasal olarak oluşturulmuş ve görevlendirilmiş kamu otoritesinin , yukarıda belirlenmiş toplum huzurunu bozmaya dönük eylem ve faaliyetleri bastırmak , önlemeye çalışmak veya oluşması beklenen kayıp ve zararları en az düzeye indirmek amacıyla girişimde bulunması sırasında ve uyguladığı inzibatî tedbirler sonucu ortaya çıkan kayıp ve zararlar ,

3) Grev – lokavt sırasında çalışanların kasıtlı olarak ve grevi desteklemek veya lokavtı kırmak amacıyla giriştikleri eylemler sonucu oluşan kayıp ve hasarlar ile ,

4) Yasal olarak oluşturulmuş ve görevlendirilmiş kamu otoritesinin , yukarıda sayılan girişimleri önlemek ve/veya oluşacak zararı en aza indirmek amacıyla uyguladığı inzibati tedbirler sonucu oluşacak kayıp ve zararlar , ek teminat kapsamına girerler.

 

Ancak :

1) Bu ek teminat klozu poliçenin genel ve özel şartlarına, sair teminat ve istisna hükümlerine mutlak olarak tedbir ve poliçede yer alan hasar ile ilgili düzenleme ve yollamaların tümü , aşağıda ayrıca belirlenmiş özel şartları ile birlikte ek teminat klozu kapsamında temin edilen rizikolar için de aynen geçerlidir.

2) Aşağıda düzenlenen Özel Şartlar sadece ek kloz teminatı açısından geçerli olup ,diğer koşulların tümü , öyle bir zeyilname bulunmazsa idi uygulanacağı gibi , poliçe genel ve özel şartlarına tabidir.

 

Özel Şartlar : 1) Aşağıda belirtilen hasarlar teminat kapsamına girmez:

a) Ek kloz teminatına giren bir rizikonun gerçekleşmesi sonucu kısmen veya tamamen , sürekli ve geçici olarak iş durması , işin tatil edilmesi , gecikmeye veya değişikliğe uğraması nedenleriyle ortaya çıkan kayıp ve zararlar,

b) Yasal olarak görevlendirilmiş kamu otoritesi tarafından sürekli veya geçici olarak iş gereçlerinin müsadere edilmesi, işi veya yönetime el konulması nedeniyle ortaya çıkan kayıp ve zararlar,

c) İşyeri taşınmazın herhangi bir veya daha fazla kimse tarafından hukuka aykırı biçimde sürekli veya geçici olarak işgal edilmesi sonucu ortaya çıkan kayıp ve zararlar,

d) Netice hasarları ve tanımına bakılmaksızın her türlü sorumluluk hasarları ile Poliçenin maddi hasar limitini aşan ödemeler. Bununla birlikte, yukarıdaki (b) ve (c) maddelerinde yer alan hükümler sigortacının sigortalıya karşı kamu otoritesinin iş konusu nesneleri müsadere etmesi, iş veya yönetime süresiz olarak el koymasından önce veya sürekli müdahaleler arasında oluşan maddi hasarları ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

 

2) Aşağıdaki hallerin dolaylı veya dolaysız, doğrudan veya sonuç olarak neden olduğu kayıp ve hasarlar keza teminat dışlında kalırlar:

a) Savaş, iç savaş, düşman işgali, yabancı düşman tarafından girişilen hastane hareketler, savaş ilan edilmiş olsun veya olmasın savaş benzeri girişimler,

b) Yağmalama, kısmi veya topluca ayaklanmaya dönüşen halk hareketleri, askeri baş kaldırma ve isyan, ihtilal, terörist hareketler, askeri gücün veya sair kamu erkinin yasa dışı kötüye kullanılması halleri,

c) Bir veya birden fazla kimsenin güç kullanarak hükümeti devirmek, fiili durum yaratmak amacıyla örgütlenmeleri, anarşi yaratarak terörist eylemlere girişmeleri. Bu istisna hükümlerinden hareketle, herhangi bir tazminat talebi veya davaya muhatap olmaları halinde sigortacıların, hasarın teminat kapsamına girmediği yolundaki savunmaları karşısında, aynı hasarın sigorta teminatı içinde olduğunu iddia eden sigortalılar, bu iddialarını ispat ile yükümlüdürler.

 

3) Sigortacı sigortalının en son bilinen adresine taahhütlü mektupla bildirimde bulunmak suretiyle, sigorta teminatını her zaman sona erdirebilir. Bu durumda sigortacı sigorta priminin, teminatın sona erdirildiği tarihten doğal bitim tarihine kadar olan süreyi karşılayan bölümünü sigorta ettirene iade etmekle yükümlüdür.

4) Bu zeyilname ile teminat altına alınmış ek rizikolar için saptanmış olan “her bir olay başına hesaplanacak tazminat limiti” kesintisiz olarak 168 saatlik bir süre içinde meydana gelen hasarların birikimli tutarı kadardır. Her halükarda, sigortacının poliçe süresi içinde sorumlu tutulabileceği azami tazminat tutarı , her bir olay başına ekli cetvelde belirtilmiş olan limitin 2 katından fazla olamaz. Tazminat Limiti: Poliçede belirtilmiştir Olay Başına: Poliçede belirtilmiştir Muafiyet Limiti: Poliçede belirtilmiştir Olay Başına: Poliçede belirtilmiştir

 

KLOZ NO : 002 ÇAPRAZ SORUMLULUK EK TEMİNATI Poliçe ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla ve taraflarca kararlaştırılmış ek primin sigorta ettiren tarafından sigortacıya ödenmesi koşuluyla , işbu poliçenin 3. Şahıs Mali Sorumluluk teminatı , aynı poliçenin “Sigortalılar” bölümünde yer alan özel ve hükmi şahısların her birini , sanki bunlar adına müstakil bir sorumluluk poliçesi düzenlenmiş gibi 3. Şahıslara ve birbirlerine karşı temin eder. Ancak : 1. Poliçenin 1. Bölümünde teminat altına alınmış veya alınabilecek kalemlerin , istisna kapsamında olsalar veya muafiyet altında kalsalar bile uğrayabilecekleri kayıp veya hasarlardan doğan sorumluluklar ile , 2. İşçi ve memurların işveren mali mesuliyet veya sosyal sigortalar teminatına sahip olsalar da , olmasalar da tutulacakları hastalıklar , ölümcül olsun veya olmasın geçirecekleri kaza ve yaralanmalar nedeniyle doğacak sorumluluklar ,çapraz sorumluluk klozu teminatına giremezler. Her halükarda çapraz sorumluluk klozu uyarınca sigortacının ödeyebileceği tazminatın azami birikimli tutarı, poliçede belirtilen , her bir olayda meydana gelebilecek hasar veya hasarlar dizisinin azami birikimli tazminat tutarını aşamaz.

 

KLOZ NO : 003 BAKIM DEVRESİ İŞLEMLERİ EK TEMİNATI Bu kloz ile poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde yer alan hükümler aynen saklı kalmak ve taraflarca kararlaştırılmış ek primin sigorta ettiren tarafından sigortacıya ödenmesi koşuluyla , bakım devresi teminatının ; sadece aşağıda belirtilen bakım süresi tarihleri arasında , yüklenici ile işveren arasında imzalanmış olan sözleşmenin bakım şartıyla ilgili hükümlerin uygulanması amacıyla yapılan ziyaret ve çalışmalar sırasında sigortalı yükleniciler tarafından verilebilecek kayıp ve zararları da temin edecek şekilde genişletildiği kayıt ve kabul edilmiştir. Bakım Teminatı Dönemi: Poliçede belirtilmiştir

 

KLOZ NO : 004 GENİŞLETİLMİŞ BAKIM DEVRESİ TEMİNATI Bu kloz ile poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak ve taraflarca kararlaştırılış ek primin sigorta ettiren tarafından sigortacıya ödenmesi koşuluyla bakım devresi teminatının , aşağıda belirtilen hallerde içinde sigorta konusu işlerde oluşacak hasarları kapsayacak biçimde genişletilmesi taraflarca kararlaştırılmıştır. Buna göre :  Yapı sözleşmesinin bakım devresini düzenleyen hükümleri uyarınca bir veya birden çok yüklenicinin bakım faaliyetleri sırasında sigorta konusuna verdikleri kayıp ve zararlar ile ,  İnşaat süresi içinde ve kısmi veya kati kabul öncesi meydana gelmiş olmak koşuluyla bakım devresi içinde ortaya çıkan kayıp ve zararlar sigorta teminatına dahil edilmiştir. Bakım Devresi Teminatı Süresi : Poliçede belirtilmiştir

 

KLOZ NO: 005 YAPI ve MONTAJ SİGORTALARI İŞ PROGRAMI ÖZEL ŞARTLARI Bu kloz ile poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak kaydıyla, aşağıda belirtilen Özel Şartların Poliçeye eklenmesi kararlaştırılmıştır. Sigortalı tarafından yapı veya montaj poliçesinin gereğince düzenlenebilmesi amacıyla sigortacıya yapılan her türlü yazılı bildirimler, verilen teknik bilgiler , iş ve iş akış tablo ve programları işbu poliçenin ve birbirlerinin tamamlayıcıları ve ayrılmaz parçalarıdır. Sigortacının sorumluluğu yukarıda yazılı bildirim ve programlarda belirlenen konu ve süreler ile sınırlıdır. Bu nedenle sigortacı, iş programlarında meydana gelen sapma ve süre aşımlarını, herhangi bir hasar olmasından önce not ve kabul ettiğine dair yazılı onay vermiş olmadıkça, aynı nedenlerle ortaya çıkacak kayıp ve zararlardan sorumlu olmayacaktır.

 

KLOZ NO: 006 FAZLA MESAİ, GECE İŞÇİLİĞİ, TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA ve SERİ TAŞIMA EK GİDERLERİ TEMİNATI Bu kloz ile poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak ve taraflarca kararlaştırılmış ek prim sigorta ettiren tarafından sigortacıya ödenmesi koşuluyla teminatın, fazla mesai, gece işçiliği, resmi tatil günlerinde çalışma ve seri taşıma giderlerini de temin edecek şekilde genişletildiği taraflarca kararlaştırılmıştır. Ancak:

1) Yukarıda sayılan bu ek giderler, poliçe ile verilen teminat kapsamına giren herhangi bir hasarla ilgili olarak ve bu hasarı en aza indirmek amacıyla yapılmış olmalıdır.

2) Uçakla taşıma ek giderleri, işbu kloz teminatı kapsamına girmez. Hasar anında eksik sigorta yapıldığı anlaşılır ise tazminat gerçek sigorta değeri ile sigortalanan bedel arasındaki farka doğru orantılı olarak azaltılır.

Her Bir Olayda Ödenecek Azami Tazminat Limiti: Poliçede belirtilmiştir.

 

KLOZ NO: 007 UÇAKLA TAŞIMA EK GİDERLERİ TEMİNATI Bu kloz ile poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak ve taraflarca kararlaştırılış ek primin sigorta ettiren tarafından sigortacıya ödenmesi koşuluyla teminatın, uçakla taşıma masraflarını da kapsayacak şekilde genişletildiği taraflarca kararlaştırılmıştır. Ancak bu tip ek giderlerin, işbu poliçe teminatı kapsamında olan kayıp ve zararlarla ilgili olarak yapılmış olması şartı aranacaktır. Ayrıca, sigorta süresi içinde bu kloza göre uçakla taşıma masrafları olarak ödenecek azami tutar aşağıda gösterilen tazminat limitini aşamaz. Ayrıca teminat kapsamına giren ek giderler için olay başına %20 muafiyet uygulanacaktır. Olay Başına En Az Muafiyet Oranı : Poliçede belirtilmiştir Azami Tazminat Limiti : Poliçede belirtilmiştir.

 

KLOZ NO: 008 DEPREM BÖLGESİNDEKİ YAPILARLA İLGİLİ YÜKLENİM GARANTİSİ KLOZU Bu kloz ile, poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla, deprem nedeniyle sigortalı değerlerde oluşacak kayıp ve zararların , sigortalı yapılara ait proje , malzeme ve işçiliğin , yerel resmi düzenlemelerin deprem için öngördüğü şart ve standartlara uygun olarak yapıldığının ve hesaplamalarda da aynı kod ve standartların uygulandığının , sigorta ettiren tarafından önceden taahhüt ve ispat edilmesi koşuluyla tazmin edileceği , taraflarca kararlaştırılmıştır.

 

KLOZ NO: 009 DEPREM TEMİNATINDA MADDİ ve SORUMLULUK HASARLARI İSTİSNA KLOZU Bu kloz ile , poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla , depremin dolaylı veya dolaysız olarak yol açtığı maddi kayıp ve hasarlar ile sorumluluk hasarlarından sigortacı sorumlu olmayacaktır.

 

KLOZ NO: 010 SEL ve SEYLÂP TEMİNATINDA MADDİ ve SORUMLULUK HASARLARI İSTİSNA KLOZU Bu kloz ile , poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla , sel ve seylapın dolaylı veya dolaysız olarak yol açtığı maddi ve sorumluluk kayıp ve zararlardan sigortacılar sorumlu olmayacaktır.

 

KLOZ NO: 012 FIRTINA ve FIRTINAYA BAĞLI, MADDİ ve SORUMLULUK HASARLARI İSTİSNA KLOZU Taraflar , poliçede ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla , sigortacının , 8 rüzgar gücü veya hızı saatte 62km’yi aşan rüzgarların doğrudan veya dolaylı olarak sebep olacağı fırtına ve buna bağlı su hasarlarında ( maddi zarar ve kayıpları ile sorumluluk hasarları dahil ) sorumlu tutulmayacağı hususunda anlaşmışlardır.

 

KLOZ NO: 013 ŞANTİYE DIŞINDA DEPOLANAN İNŞAAT MALZEMELERİ TEMİNATI Taraflar , poliçede ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla ve önceden kararlaştırılmış ek primin sigorta ettiren tarafından sigortacıya ödenmesi koşuluyla poliçe teminatının , aşağıda belirlenen bölgeler içinde kalmak kaydıyla şantiye sahası dışında depolanan malzemeleri kapsayacağı yolunda anlaşmışlardır. Üreticinin toptancı veya perakendeci tüccarın işyeri ve teslimat yapan firmaların esas ve koltuk ambarlarında bulunan inşaat malzemeleri işbu ek teminat kapsamı dışındadır. Ayrıca sigortacı , sigorta ettiren tarafından depo ve ambarlarda bulundurulan malzemeler ile ilgili genellikle kabul edilen hasar önleyici tedbirlerin savsaklandığı ve gerekli özenin gösterilmediğinin açıkça anlaşılması halinde , ortaya çıkacak kayıp ve zararlardan sorumlu olmayacaktır. Hasar önleyici tedbirler , özellikle aşağıda sayılan önlemleri içermelidir :

 

1) İnşaat malzemeleri , kapalı veya en az etrafı dışarıdan girişi engellemeyecek biçimde çevrilmiş bekçili ve yangına karşı korunmalı , malzemenin niteliğine uygun yerlerde depolanmış olmalıdır.

2) Ambarlardaki istifleme kümeleri birbirlerinden , ya yangına karşı dayanıklı duvarlarla ayrılmış veya aralarında en az 50mt aralık bırakılarak yerleştirilmiş olmalıdır.

3) İstifleme ve depolardaki yerleştirme , malzemeyi yağmur nedeniyle oluşacak su birikintilerinden veya en az 20 yılda birden daha kısa aralıklarla tekrarlayan sel ve su baskınlarından koruyacak şekilde yapılmalıdır. 4) Yerleştirme kümelerinin belirli toplam değerleri aşmamasına dikkat edilmelidir. Bölgesel Tazminat Limiti : Poliçede belirtilmiştir Her Bir Yerleştirme Kümesinde Belirlenen Değer Limiti : Poliçede belirtilmiştir Olay Başına Tazminat Limiti : Poliçede belirtilmiştir Olay Başına Muafiyet Limiti : Poliçede belirtilmiştir.

 

KLOZ NO: 100 MAKİNA ve TESİSAT İÇİN TECRÜBE DEVRESİ TEMİNATI Bu kloz ile poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla taraflar , teminat süresinin , tecrübe ve yükleme devresini içine alacak şekilde ancak , tecrübe devresi başlangıcından itibaren 4 haftalık süreyi aşmamak kaydıyla uzatılmasını kararlaştırmışlardır. Bununla birlikte teminat ve sorumluluk tecrübe devresi sona eren veya kati teslimi yapılan ve/veya işletmeye alınan makine ve aksamı açısından sona erer. Bu durumda olmayan makinalar ve aksam üzerinde tecrübe devresi sonuna kadar teminat devam eder. Taraflar ayrıca tecrübe devresine tabi makine ve aksamı ile ilgili olarak poliçenin Bölüm 1 , c ve d fıkralarında yer alan istisna hükmünün iptal edilerek yerine aşağıda düzenlemenin getirilmesini kararlaştırmışlardır. “Montaj hataları dışında kalan ve plan proje hataları ayıplı malzeme , döküm ve kötü işçilik nedeniyle oluşan kayıp ve zararlar “ Kullanılmış ve ikinci el malzeme açısından işbu teminat , tecrübe devresi başladığı anda sona erer.

 

KLOZ NO: 101 TÜNEL ve GALERİ İNŞAATI ÖZEL ŞARTLARI Poliçede ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla , taraflar sigortacının , aşağıda belirtilen hususlarla ilgili olarak sigorta ettirene karşı bir tazminat yükümlülüğü bulunmadığını kararlaştırmışlardır : 1) Gereklilikleri sadece inşaat sırasında ortaya çıksa bile , yumuşak kaya bölgelerinin harçla doldurulması ve/veya ek tedbirler , 2) Plan ve projelerde yer alan en az hafriyat limitinin aşılması halinde , kazılan yerlerin doldurulması giderleri , 3) Başlangıçta beklenen su miktarlarından fazla su çıksa bile , su giderme işlemleri için yapılan masraflar , 4) Su tahliye sistemlerinin çökmesi sonucu ortaya çıkan , ancak yedek tesisat ve ekipmanla önlenebilmesi mümkün olan kayıp ve zararlar , 5) Yerüstü ve/veya yeraltı sularının deşarjında kullanılacak ek araçlar ve yalıtım maddeleri için yapılan masraflar.

 

KLOZ NO: 102 YERALTI KABLOLARI, BORU ve DİĞER DONANIMLARA İLİŞKİN ÖZEL KOŞULLAR Bu kloz ile poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla , ve ancak , kazı işinin başlamasından önce sigortalının , ilgili yetkililerle bağlantı kurarak , yeraltındaki mevcut kablo boru ve benzer donanımların yerlerini tam olarak saptaması ve bunların zarar görmelerini önlemek üzere gerekli önlemleri alması koşuluyla , bu tür kablo , boru ve diğer donanımlar üzerinde oluşacak kayıp ve zararların teminat kapsamında sayılacağı taraflarca kararlaştırılmıştır. İlgili plan ve projelerinde yerleri belirlenmiş olan yeraltı donanımları üzerinde teminat kapsamına giren bir kayıp ve zararın oluşması halinde yapılacak tazminat ödemelerine (a) şıkkında belirlenen muafiyet limitleri uygulanır. İlgili plan ve projelerde belirtilmiş olan yerlerin dışına yerleştirilmiş bulunan yeraltı donanımları üzerinde tazmin edilebilir bir kayıp ve hasarın oluşması halinde ise , aşağıda (b) şıkkında gösterilen muafiyet limitleri uygulanır. Her halde ödenecek tazminat , bu tür yeraltı kablo , boru ve donanımlarının onarım masrafları ile sınırlı olup , her tür netice hasarları ya da cezai nitelikteki ödemeler teminat haricidir. Muafiyetler: Poliçede belirtilmiştir.

 

KLOZ NO: 103 EKİNLERE, ORMANLARA ve HER TÜRLÜ DİKİLİ KÜLTÜR BİTKİLERİNE GELEBİLECEK KAYIP ve ZARARLAR Taraflar işbu poliçede veya ekli zeyilnamelerde yazılı diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla ; İnşaat sözleşmesinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi sırasında, ekinlere , ormanlara ve/veya dikili arazilerde yer alan her türlü bitkiye doğrudan veya dolaylı olarak gelebilecek kayıp ve zararlar ile bunların sonucunda oluşabilecek hukuki sorumluluklar için sigortacının , sigorta ettirene herhangi bir tazminat ödemeyeceği hususunda anlaşmışlardır.

 

KLOZ NO: 104 BARAJ ve SU REZERVUARLARINA İLİŞKİN ÖZEL ŞARTLAR Poliçede veya ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla sigortacının aşağıda belirtilen hususlarla ilgili olarak sigorta ettirene herhangi bir tazminat ödemeyeceği taraflarca kararlaştırılmıştır: 1) Gereklilikleri sadece inşaat sırasında ortaya çıksa bile , yumuşak kaya bölgelerinin harçla doldurulması ve/veya ek tedbirler , 2) Başlangıçta beklenen su miktarlarından fazla su çıksa bile , su giderme işlemleri için yapılan masraflar , 3) Su tahliye sistemlerinin çökmesi sonucu ortaya çıkan , ancak yedek tesisat ve ekipmanla önlenebilmesi mümkün olan kayıp ve zararlar , 4) Yerüstü ve/veya yeraltı sularının deşarjında kullanılacak ek araçlar ve yalıtım maddeleri için yapılan masraflar. 5) Toprağın yeterli derecede sıkıştırılmamasından kaynaklanan kayma ve çökmelerden dolayı oluşacak kayıp ve zararlar , 6) Kırık , çatlak ve sızıntılar.

 

KLOZ NO: 106 İŞİN BÖLÜMLER HALİNDE YAPILMASIYLA İLGİLİ GARANTİ HÜKMÜ Poliçe ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler saklı kalmak şartıyla , inşa edilen her bir bölümün azami uzunluğunun aşağıda belirlenen sınırı aşmaması halinde ve bu şartla , toprak set , dolgu , yarma , hendek , çit , çukur , kanal veya yol işlerinde doğrudan ve dolaylı olarak verilen veya bunların vasıtası ile oluşan maddi zarar ve kayıplar ile sorumluluk hasarlarının poliçe teminatı kapsamına dahil olduğu ve tazminat konusu olabileceği taraflarca kararlaştırılmıştır. Ancak , bu teminat hükmüne dayanılarak hasar halinde her bir olayda yapılacak tazminat ödemeleri yukarıda sayılan bölümlerden her birinin tamir giderleri tutarı ile sınırlı olup , bu limiti aşamaz. Her bir bölümün azami uzunluğu : Poliçede belirtilmiştir.

 

KLOZ NO: 107 ŞANTİYE BİNALARI ve MALZEME DEPOLARI TEMİNATI Taraflar, işbu poliçede veya ekli zeyilnamelerde yazılı hükümlerin aynen geçerli kalması şartıyla binaları ve malzeme depolarına yangın , sel , seylap nedeniyle dolaylı dolaysız olarak verilecek kayıp ve zararların söz konusu yapı ve tesislerin , en az 20 yıllık kayıtlara göre saptanmış olan en yüksek su seviyesinin üstündeki bir kortta kurulmuş olması ve depo ünitelerinin arasında en az 50mt mesafe bulunması ya da özel yangın duvarları ile birbirinden ayrılmış olmaları kaydıyla teminata dahil olacağı hususunu kararlaştırmışlardır. Her Bir Hasarda Ödenecek Tazminat Limiti: Poliçede belirtilmiştir Şantiye Binaları İçin: Poliçede belirtilmiştir Her Bir Depo Ünitesi İçin: Poliçede belirtilmiştir.

 

KLOZ NO: 108 İNŞAAT MAKİNELERİ, TESİSAT ve EKİPMANLARI GARANTİ KLOZU Bu kloz ile , poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde yer alan hükümler aynen saklı kalmak şartıyla , sel ve seylapın direkt veya dolaylı etkisiyle , sigortalı işlerle ilgili makinelere , tesisat ve ekipmanlara ( geçici bina ve yapılar , kamplar , depolar ve bunların muhteviyatına ) gelecek kayıp ve zararların ,söz konusu makine , tesisat ve ekipmanların , işlerinin bitimini izleyen dönemde veya varsa , iş durması sırasında depolandıkları yerin , son 20 yıllık verilere göre sel , seylap tehlikesinden uzak olması koşuluyla tazmin edileceği taraflarca kararlaştırılmıştır.

 

KLOZ NO: 109 İNŞAAT MALZEMELERİ GARANTİ KLOZU Bu kloz ile , poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde yer alan hükümler aynen saklı kalmak şartıyla taraflar , inşaat malzemelerine , sel veya seylap etkisi ile dolaylı ve dolaysız olarak gelecek kayıp ve zararlar ile sorumluluk hasarlarının , bu tür malzemelerin 3 günlük ihtiyacı karşılayacak miktarda olması ve bundan fazlasının 20 yıllık verilere göre sel bölgesi olmayan bir yerde depolanıyor olması şartıyla teminata dahil olacağını kararlaştırmışlardır.

 

KLOZ NO: 110 YAĞIŞ, SEL ve SEYLAP RİSKLERİ İLE İLGİLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE AİT GARANTİ KLOZU Bu kloz ile , poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde yer alan hükümler aynen saklı kalmak şartıyla taraflar , sigortalı kıymetlerde , yağış , sel veya seylap sonucunda meydana gelecek kayıp ve zararların ancak , söz konusu projenin çizimi ve gerçekleştirilmesi sırasında gerekli emniyet önlemlerinin alınmış olması ön koşuluyla teminata dahil olacağını kararlaştırmışlardır. Gerekli emniyet önlemlerinden kasıt , plan ve proje hazırlığı safhasında yapılan hesaplamalarda ve projenin uygulanması sırasında , sigortalı inşaat alanıyla ilgili olarak ve tüm sigorta süresini kapsamak üzere , 20 yıllık bir dönüşüm süresini dikkate alacak şekilde meteorolojik verilerden ve istatistiklerden yararlanılmış olmasıdır. İnşaat sahası içinde bulunan ( ister kurumuş olsun , ister su taşısın ) su yol ve yataklarındaki kum , ağaç gibi suyun akışını önleyecek engellerin , Sigortalı tarafından hemen giderilmemesi sonucu meydana gelecek kayıp ve zararlar tazmin edilmeyecektir.

 

KLOZ NO: 111 TOPRAK KAYMASI SONUCU ENKAZ KALDIRMA GİDERLERİ TEMİNATI Bu kloz ile , poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler saklı kalmak şartıyla taraflar : 1) Toprak kayması sonucu ortaya çıkan ve yığılmaların altında kalan sigortalı malzemenin çıkarılması giderlerini aşan enkaz kaldırma giderleri ile , 2) Gerekli ve yeterli önlemlerin zamanında alınmamış olması nedeniyle eğimli arazide ve yamaçlarda kayan ve bozulan setlerin yeniden inşası giderlerinin , Sigortacının tazminat sorumluluğuna girmeyeceği hususunda anlaşmışlardır.

 

KLOZ NO: 113 YURT İÇİ TAŞIMALAR TEMİNATI Bu kloz ile, poliçede ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak ve sigorta ettiren tarafından üzerinde anlaşmaya varılmış ek bir primin sigortacıya ödenmesi şartıyla, poliçenin 1. kısmında yer alan maddi hasarlar teminatının, aşağıda belirtilen coğrafi sınırlamalar içinde hava ve su yollarında yapılan taşımalar hariç kalmak ve her bir taşımada en çok poliçede belirtilen limit aşılmamak kaydıyla her türlü inşaat malzemesinin şantiye mahalline taşınması sırasında uğrayacağı kayıp ve hasarları kapsayacak şekilde genişletilmesi, taraflarca kararlaştırılmıştır. Malzemenin Azami Değeri: Poliçede belirtilmiştir Muafiyet: Poliçede belirtilmiştir Coğrafi Sınır: Poliçede belirtilmiştir Ek Prim: Poliçede belirtilmiştir.

 

KLOZ NO: 114 SERİ HASARLAR KLOZU Poliçe ve zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler saklı kalmak şartıyla, taraflar işbu kloz kapsamında aşağıda yazılı hususların teminata dâhil olacağını kararlaştırmışlardır. Aynı sebepten doğan ve inşaat bölümlerinde, makine ve aksamında bir seri kayıp ve hasara yol açan proje hatası ( şayet zeyilname ile teminata dâhil edilmişse ) ayıplı ve bozuk malzeme v işçilik hasarları, her bir hasarda muafiyet ayrı ayrı uygulanmak koşuluyla ve ancak aşağıda yazılı limitlere kadar tazminat konusu olabilecektir: Aynı sebepten doğan İlk 2 hasarı %100’ü, 3. hasarın %80’i, 4. hasarın %60’ı, 5. hasarın %50’si 5’ten fazla oluşan hasarlar tazminat kapsamına girmeyecektir.

 

KLOZ NO: 115 PLAN ve PROJE YAPIMCISI TEMİNATI Bu kloz ile , poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak ve sigorta ettiren tarafından üzerinde anlaşma sağlanmış belli bir ek primin sigortacıya ödenmesi şartıyla , teminatın “ Maddi Zararlar “ ile ilgili özel istisnalar paragrafının “c” maddesinin kaldırıldığı ve “d” maddesinin ise aşağıda belirtildiği şekilde değiştirildiği taraflarca kararlaştırılmıştır. “d” - Kusurlu malzeme ve/veya işçilik ve/veya kusurlu plan - proje ve çizimler nedeniyle oluşan kayıp ve zararların onarımı değiştirilme veya düzeltilmesi için yapılan masraflar istisnadır. Ancak bu istisna , hasardan doğrudan doğruya ve hemen etkilenen sigortalı değerlerle sınırlı olup , doğru inşa edilmiş sigortalı değerlerde aynı nedenle oluşan kayıp ve hasarlar için uygulanmayacaktır.

 

KLOZ NO: 116 KISMİ KABUL ve İŞLETMEYE ALINAN İŞLERLE İLGİLİ TEMİNAT Bu kloz ile , poliçede ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler saklı kalmak ve sigorta ettiren tarafından üzerinde anlaşma sağlanmış belli bir ek primin sigortacıya ödenmesi şartıyla teminatın , Poliçenin 1 nolu bölümünde sigortalanmış kalemler arasında teminat süresi içinde sigorta ettiren tarafından kısmi kabul ile üstlenilmiş olan veya işletmeye alınan inşaat bölümlerine gelecek kayıp ve zararları kapsayacak şekilde genişletilmesi taraflarca kararlaştırılmıştır.

 

KLOZ NO: 117 TEMİZ SU ve PİS SU BORULARININ DÖŞENMESİNE İLİŞKİN ÖZEL ŞARTLAR Bu kloz ile, poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla , boruların döşenmesi için açılan yataklara , hendeklere ve boruların kendisine , sel basması veya mil birikmesi çamurlanma nedeniyle gelecek maddi kayıp ve zararlar ile sorumluluk hasarlarının her bir hasarda , kısmen veya tamamen hafriyatı bitirilmiş hendek uzunluğunun aşağıda belirtilen azami ölçüyü aşmamış olması koşuluyla tazmin edileceği taraflarca kararlaştırılmıştır. Hendek azami uzunluğu: Ancak, aşağıdaki hallerde yukarıda belirlenmiş hendek uzunluğunun aşılmasına rağmen sigortacının sorumluluğu devam eder: 1) Boruların, döşendikten hemen sonra hendeği sel basması halinde, oynamalarını önleyecek şekilde sabitlenmiş olması, 2) Boruların açık uçlarının, döşendikten hemen sonra, su , mil ve benzeri maddelerin girmesini önleyecek şekilde kapatılmış olması , 3) Basınç testini takiben, test edilmiş boruların döşenmiş olduğu hendeklerin hemen kapatılmış olmaları.

 

KLOZ NO: 118 SU KUYULARI DELME İŞLEMLERİ ÖZEL ŞARTI Bu kloz ile , poliçede ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla , kuyu kazma ve delme işlemleri sırasında oluşacak kayıp ve zararların , ancak aşağıda sayılan rizikoların gerçekleşmeleri sonucunda meydana gelmeleri halinde teminat kapsamına gireceği taraflarca kararlaştırılmıştır :  Zelzele , yanardağ patlaması ve dev dalgalar ,  Fırtına , kasırga , Sel - seylap , yer kaymaları ,  İndifa ve krater oluşması  Yangın , infilak ,  Artezyen taşkınları  Çamur - mil gibi nedenlerle oluşan ve bilinen yöntemlerle önlenemeyen hasarlar ,  Kuyularda çöküntü , payanda ve çemberlerin kırılmasına yol açan olağan dışı basınç ve sıkışmalar nedeniyle meydana gelen ve bilinen yöntemlerle önlenemeyen hasarlar Yukarıda sayılan nedenlerle oluşan hasarlarda tazminat tutarı, hasar anına kadar kuyu için yapılmış malzeme dâhil fiili giderlerden oluşur. Sigorta ettiren, her bir hasarda % 10 oranında veya aşağıda belirlenen en az muafiyet limiti kadar katılmak zorundadır. ÖZEL ŞARTLAR: Aşağıdaki hasarlar sigortacıların teminat kapsamına girmez.  Başka bir sigorta konusu olan ve yüklenici mülkiyetindeki kazı platformları ve malzemelerine gelen hasarlar ,  Malzemenin sudan veya düştüğü kuyu dibinden çıkarılması giderleri ,  Malzemenin ve operasyonun restorasyonu , alıştırma , deneme ve tekrar yoluna koyulması için yapılması gerekli giderler ( similasyon giderleri dahil ) Muafiyet : Hasar tutarının %10’u Asgari muafiyet : Poliçede belirtilmiştir.

 

KLOZ NO: 119 İŞVERENİN veya SİGORTA ETTİRENİN MÜLKİYETİNDE , ZİLYETLİĞİNDE , EMANETİNDE veya KONTROLİNDE BULUNAN BİNA veya TESİSLERE İLİŞKİN KLOZ Bu kloz ile , poliçede ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak ve sigorta ettiren tarafından sigortacıya , kararlaştırılmış belli bir ek primin ödenmesi şartıyla , Poliçenin maddi hasarları kapsayan 1. Bölümünün ; sigorta ettirenin mülkiyetinde , zilyetliğinde , emanetinde veya fiili kontrolünde bulunan mal ve tesislerde inşaat ve montaj sırasında oluşacak hasarların teminat kapsamına alınması taraflarca kararlaştırılmıştır. Sigorta Teminatı Kapsamına Alınacak Mal ve Tesisler: Sigorta Bedelleri: Sigortacının tazminat yükümlülüğü, ancak yukarıda sayılan mal ve tesislerin, yapı sözleşmesi kapsamında inşaat işlerinin başlamasından önce sağlam durumda bulundurulduğunun ve gerekli koruma önlemlerinin alındığının belirlenmesi halinde geçerli olacaktır. Vibrasyon veya taşıyıcı elemanların ve desteklerinin kaldırılması sonucu bina ve tesisatın zarar görmesi nedeniyle meydana gelecek kayıp ve zararlara ilişkin olarak sigortacı , sadece kısmen veya tamamen çökme durumlarında tazminat ödeyecektir. Sigortalı bina ve tesisatın stabilitesini ve içindekileri tehlikeye atmayacak arızi hasarlar tazminata konu teşkil etmeyecektir. Aşağıda belirtilen hallerde Sigortacı sorumlu olmayacaktır :  İnşaatın doğası gereği veya yapılış tarzı itibariyle öngörülebilen ziya ve hasarlardan,  Sigorta süresince gerekli olduğu için alınmış olan hasar önleme ya da en aza indirme masraflarından. Muafiyet: Poliçede belirtilmiştir.

 

KLOZ NO: 120 VİBRASYON ( TİTREŞİM ) , TAŞIYICI ELEMANLARIN ZAYIFLAMASI veya KALDIRILMASINA İLİŞKİN TEMİNAT KLOZU Bu kloz ile, poliçede ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla ve sigorta ettiren tarafından taraflarca karşılaştırılmış olan ek primin sigortacıya ödenmesi koşuluyla, işbu poliçenin 2.Bölümünde verilen teminatın: Titreşimler ve taşıyıcı elemanların kaldırılması sonucu temellerin zayıflaması nedeniyle oluşacak hasarları kapsayacak şekilde genişletilmesi karalaştırılmıştır. Ancak, bu teminatın geçerli olabilmesi için :

1) Herhangi bir yapı veya tesiste, arazi bölümünde maddi hasar veya sorumluluk nedeni olacak tam veya kısmi bir çöküntü gerçekleşmeli,

2) Yapı sözleşmesi gereği inşaat faaliyetinin başlamasından önce söz konusu taşınır taşınmaz mallar ve arazi parçasının sağlam durumda olduğu ve hasarları önleyici tedbirlerin alınmış olduğunun belirlenmesi,

3) Talep edilmesi halinde, sigorta ettiren tarafından, masrafı kendisine ait olmak üzere, söz konusu taşınır taşınmaz malların sağlamlığının inşaat faaliyetlerinin başlamasından önce bir raporla tespit edilmesi gerekmektedir.

 

Aşağıdaki hallerde sigortacının tazminat yükümlülüğü yok sayılacaktır:

1) Yapı ( inşaat ) işinin doğasından ya da tarzından doğan ve kaçınılmaz olan kayıp ve zararlar,

2) Taşınır - taşınmaz malların ve yapının stabilitesini etkilemeyen veya kullanıcıları tehlikeye düşürmeyen yüzeysel ( sathi ) hasarlar,

3) Sigorta süresince gerekli olduğu için yapılmış olan hasarı önlemeye ya da en aza indirmeye yarayan giderler. Teminat Limiti ( Her Bir Hasarda ) : Poliçede belirtilmiştir Toplam Teminat Limiti : Poliçede belirtilmiştir.

 

KLOZ NO: 121 TEMEL ve İSTİNAT DUVARLARI KOLONLARINA İLİŞKİN ÖZEL ŞARTLAR Poliçe ve zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla , taraflar aşağıda belirtilen olaylardan ileri gelen giderlerin teminat kapsamına girmeyeceği hususunda anlaşmışlardır :

1) a) İnşaat sırasında yanlış yerleştirilmiş, yanlış dizilmiş veya sıkışmış;

b) Zemine veya toprağa yerleştirme ya da çıkarma sırasında hasarlanmış, kaybolmuş veya terk edilmiş ;

c) Sıkışmış veya hasarlanmış kolonlama ekipmanı ya da kalıpları nedeniyle hasara uğramış olan kolon ve istinat duvarı elemanlarının değiştirilmeleri veya düzeltilmeleri amacıyla yapılan masraflar.

2) Birbirlerinden ayrılmış veya sökülmüş levha kolonların düzeltilmeleri amacıyla yapılan masraflar.

3) Herhangi bir malzemenin sızma veya kaçağını ortadan kaldırmak için yapılan masraflar.

4) Boşlukların doldurulması veya dökülen kaplamaların tamiri için yapılan masraflar. 

5) Herhangi bir kolonun veya temele ait elemanların taşıma kapasitesi testinde başarısız olması veya amaçlanan taşıma kapasitesine ulaşamaması nedeniyle meydana gelen masraflar.

6) Profil veya diğer ölçüleri boyutları eski halinde getirmek amacıyla yapılan masraflar. Bu zeyilname, doğal tehlikelerden meydana gelen kayıp ve zararı kapsamaz. Bu nitelikteki hasarların teminat kapsamında olduğunun ispat yükümlülüğü sigorta ettirene aittir.

bottom of page